Kontaminace pitné a odpadní vody

Jednou z velkých výzev pro výrobce vod a kontrolní orgány je velmi častá změna legislativy v dané oblasti. Přístroje LECO TOF MS umožňují jak cílovou tak necílovou analýzu a přesné stanovení farmak, produktů pro domácí a osobní použití (HPC), rezidua pesticidů a jiných kontaminantů řetězce zásobování pitnou vodou. LECO hmotnostní spektrometry umožňují v jedné metodě pracovat s rychlými cílovými multi-reziduálními metodami (MRM) s necílovými (tj. screeningovými) metodami v jednom analytickém runu. Použití takovéto strategie vede ke zvýšení zvýšení prostupnosti vzorků spolu se zlepšením spolehlivosti a robustnosti metod. Jednoduché a intuitivní ovládání ChromaTOF softwaru také výrazně přispívá ke zrychlení celého analytického procesu zakončeného vytvoření závěrečného reportu.

014-02-02_SepSci_Market2-4

Kvalita ovzduší a znečištění

Není to nic, co byste mohli vidět, sáhnout si na to, či to ochutnat. Občas to můžete cítit. Je to špatné ovzduší. Kvalita vzduchu, který dýcháme je důležitým parametrem výrazně životní prostředí a zároveň ohromnou analytickou výzvou, protože jde o vzorky extrémně komplexní. S projevy špatného životního prostředí (od syndromu nezdravé budovy po emise spalovacích motorů) se každý z nás setkává každý den. Ve shodě s vědeckými poznatky z dané oblasti dochází i ke snižování legislativních hygienických limitů, což logicky vede ke snaze analytiků o zlepšení pracovních charakteristik metod, jako je např. zlepšení citlivosti stanovení těkavých a středně-těkavých organických látek (VOC, SVOC) ve vzduchu.

LECO nabízí spojení GCxGC s konvenčními detektory (FID, µ-ECD, SCD a/nebo NPD) detektory jako řešení pro takovéto rutinní analytické výzvy. LECO dodává jedinečné řešení pro GCxGC včetně vlastního softwaru. Výrazné zlepšení chromatografické separace pomocí GCxGC Vám pomůže dosáhnout daleko větší flexibility, zlepšení detektability a přesnosti kvantifikace. Výše zmiňované přístroje je kdykoli možné upgadovat či kombinovat s LECO Time of Flight hmotnostním spektrometrem (TOF MS) pro opravdu efektivní, flexibilní a pravé komprehenzivní řešení.

 

014-02-02_SepSci_Market2-3

Environmentální forenzní analýza

Environmentální forenzní analýza cílí na analytické výzvy objevující v souvislosti se širokým spektrem nečekaných událostí či havárií – od úniků nafty v Exxon Valdez, v Deepwater Horizon, až po analýzy kapalin pro hydraulické rozrušení hornin při těžbě zemního plynu. Metody založené na analytické koncovce GCxGC-TOFMS jsou tím pravým řešením pro extrémně komplexní vzorky. LECO GCxGC hrdware je jediným komerčně dostupným modulátorem s plně nastavitelnými parametry modulace a nezávisle řízenou sekundární pecí, jejichž nastavení je extrémně jednoduché a intuitivní. Plně integrované řešení založené na jedné softwarové platformě zahrnuje nejen plné řízení přístroje, ale i nástroje pro následné procesování dat, včetně spektrální dekonvoluce – ChromaTOF software s TSD. LECO aplikační specialisté Vám pomohou vyvinout a implementovat optimální metody pro Vaše složité vzorky. 

014-02-02_SepSci_Market2-2

Dioxiny a POPs

Perzistentní organické polutanty (POP), polyaromatické uhlovodíky (PAH), halogenované PAHy, polychlorované biphenyly (PCB), polybromované retardátory hoření (PBDE), PCB podobné dioxinům a dioxiny jsou dnes již všudypřítomnými polutanty životního prostředí. V legislativních požadavcích na analýzu takovýchto látek jsou jasně stanovany specifické parametry hmotnostních spektrometrů, které musejí být splněny. LECO Pegasus 4D GCxGC-TOFMS a Pegasus GC-HRT umožňují komprehenzivní rutinní analýzy takovýchto látek při plném splnění legislativních norem. Díky takovým charakteristikám metod, jako jsou široký koncentrační rozsah či vždy dostupná plná spektrální informace TOF MS přístrojů, je již minulostí nutnost pracovat s akvizicí pouze vybraných iontů (SIM) pro dosažení potřebného rozlišení přesnosti hmot, citlivosti a rychlosti. LECO nabízí možnost screeningu širokého spektra látek, jako jsou POP, PAH, PCB a další, při použití flexibilních nekompromisních technologií v hmotnostní spektrometrii.

 

 

014-02-02_SepSci_Market2-1
Zpět