GCxGC-ECD Komprehenzivní dvoudimenzionální plynový chromatograf s detektorem elektronového záchytu

GCXGC

Popis

Pro obtížné vzorky životního prostředí lze s výhodou využít LECO GCxGC-ECD technologii, která přináší zvýšení efektivity a produktivity analýz. Ve vzorcích životního prostředí jsou často současně přítomny jak organochlorové pesticidy (OCPs) tak polychlorované bifenyly (PCBs), a stanovení jednotlivých látek je proto při použití selektivní ECD detekce rušeno interferencemi. Efektivita separace LECO GCxGC-µECD však snižuje či eliminuje rizika interferencí a ve spojení se softwarovým nástrojem ChromaTOF poskytuje účinný nástroj pro selektivní a velmi citlivé stanovení chlorovaných látek ve složitých vzorcích.

LECO GCxGC-µECD výrazně snižuje riziko koeluce OCP a PCB zvýšením píkové kapacity díky separaci na dvou kolonách různé polarity v jednom měření a s jedním detektorem. Stejný vzorek není tedy třeba nastřikovat vícekrát za účelem analýzy různých skupin látek nebo pro konfirmaci identity na dvou různých kolonách, čímž je šetřen čas a provozní náklady.

 

Výhody LECO GCxGC-µECD :

 • Kombinace výborné chromatografické separace GCxGC se selektivitou a citlivostí ECD detektoru
 • Bezproblémový transfer metod pro analýzu organochlorovaných pesticidů z GCxGC-TOFMS na GCxGC-ECD pro levné rutinní analýzy
 • Přesná a selektivní kvantifikace kongenerů polychlorovaných bifenylů a „dioxin-like“ polychlorovaných bifenylů
 • Zlepšení separace pro složité vzorky
 • Softwarová platforma ChromaTOF® – jednoduché použití, vše na jednom místě od měření až po výsledek
 • Jednoduchá charakterizace komplexních vzorků s využitím nástroje Klasifikace dostupného v softwaru ChromaTOF
 • Lepší detektabilita a současně vyšší píková kapacita díky GCxGC technologii s kryogenní dvoustupňovou termální modulací (Dual stage thermal modulation)
 • Zvýšení poměru signálu k šumu až o jeden řád díky kryofokusaci píků
 • Schopnost oddělit chromatografické píky A ZÁROVEŇ snížit limit detekce (LOD) oproti klasickým GC metodám
 • Plamenově-ionizační detektor (FID) a sírový chemiluminiscenční detektor (SCD) také v nabídce

Princip a výhody

Jako výsledek své průkopnické práci v oblasti zpracování GCxGC dat, vyvinula firma LECO software ChromaTOF, který poskytuje bezkonkurenční možnosti pro práci s GCxGC daty. ChromaTOF nabízí v jednotné platformě jednoduchou obsluhu, automatické prohledávání dat a jejich vizualizaci včetně 3D zobrazení. Posktuje nástroje jak pro rutinní aplikace, tak pro podrobnější práci se vzorky v rámci vědeckých projektů. Umožňuje snadno charakterizovat i ty nejsložitější vzorky a dosáhnout lepší kvality identifikace jejich složek a vyšší produktivity laboratoře.

 • 2D „Contour plot“ a prostorový 3D graf pro vizualizaci výsledků měření
 • Pokročilé algoritmy pro automatické vyhledávání píků
 • Uživatelsky nastavitelné klasifikace skupin analytů na základě oblasti jejich eluce ve 2D „contour plotu“
 • Bublinový“ graf zobrazující intenzity píků poloměrem bublin
 • Automatické generování reportů dle uživatelských templátů
 • Sumární tabulky pro kvantifikaci skupin látek
 • Snadný export dat a výsledků pro jejich další zpracování

 

Ke GCxGC separaci dochází díky nepřetržitě se opakující re-injekcí eluentu z 1. GC kolony na kolonu druhou s orthogonální fází. To je zajištěno modulátorem, který je srdcem kvalitní GCxGC separace.

 

LECO ve svých GCxGC přístrojích využívá kryogenní dvoustupňový termální modulátor umístěný mezi první a druhou kolonou, modulovat je možné buď na začátku druhé kolony nebo na konci první kolony. V klasickém provedení se používá s chlazením kapalným N2, ale dostupná je i consumable-free verze, tedy bez nutnosti použití kapalného dusíku. Modulátor, patentovaný firmou LECO, se skládá ze čtyř trysek, z nichž dvě jsou zdrojem chladného média a dvě jsou zdrojem horkého média. Trysky jsou uspořádány do dvou oddělených zón, kde dochází k zadržení eluentu z první kolony a jeho opětovnému řízenému „nástřiku“ na druhou kolonu. Oddělená a nezávisle vyhřívaná sekundární pec, ve které je umístěna 2. kolona, umožňuje optimalizaci podmínek separace ve druhé dimenzi.

Uspořádání GC pece s jednotlivými komponenty GCxGC: (A) GC nástřik, (B) Primární GC kolona, (C) Spojka mezi primární a sekundární GC kolonou, (D) Modulátor, (E) Sekundární pec, (F) Transfer line – nepotažená kapilára, (G) Detektor.

Aplikace

Různorodé LECO přístroje lze použít pro širokou škálu aplikací Níže uvádíme výběr aplikačních listů pro nejznámější aplikace. Pro více informací kontaktujte naše obchodní a aplikační specialisty.

PCBs and Dioxins screening

Quantification of Dioxin-Like Polychlorinated Biphenyls Using GCxGC-ECD with a Selective Column in the Second DimensionVíce informací…

Organochlorine Pesticides in Food

GCxGC-ECD of Organochlorine Pesticides in Cucumber and TomatoVíce informací…

Polychlorinated Biphenyl Congeners, Environmental, PCBs, Enhanced Chromatography

Separation of Polychlorinated Biphenyl Congeners 105, 132, and 153 Using GCxGC-ECD with a Selective Column in the Second DimensionVíce informací…

Polybrominated Diphenyl Ethers

GCxGC-ECD of Polybrominated Diphenyl EthersVíce informací…

Organochlorine Pesticides

Organochlorine Pesticides by GCxGC-ECDVíce informací…

PCBs, PBDEs

Separation and Identification of PCB's and PBDE's by GCxGC-ECDVíce informací…

Chlorinated Pesticides, ECD

Analysis of Chlorinated Pesticides by GCxGC-μECDVíce informací…

Calibration Curve Linearity, DDT, ECD

Calibration Curve Linearity for DDT Using GCxGC-ECDVíce informací…

Příslušenství a modely

Volitelná příslušenství

Pro tento výrobek existují různá volitelná příslušenství. Kontaktujte naše obchodníky a produktové specialisty pro výběr nejvhodnější konfigurace.

GCxGC s „Consumable-Free“ modulátorem

Volitelné nástřiky (včetně S/SL, PTV, a MMI)

Volitelné detektory (včetně SCD, NPD a FID)

Modely

Každý přístroj může být nakonfigurován tak, aby vyhovoval Vašim konkrétním potřebám. Kontaktujte naše obchodní a produktové specialisty pro výběr nejvhodnější konfigurace.

GCxGC s termálním modulátorem chlazeným kapalným dusíkem

GCxGC s „Consumable-Free“ modulátorem

Dokumentace

Zpět