LECO knihovna chromatografických aplikací - Hmotnostní spektrometrie

V této on-line knihovně můžete najít současné LECO aplikační listy. Jistě víte, že LECO vyrábí analytické přístroje od roku1936 a tedy mnoho dalších aplikačních listů má k dispozici v archívu. Pokud potřebujete aplikační list, který přísluší Vašemu odvětví a nenalezli jste ho v knihovně, pak nás, prosím, kontaktujte.

Níže uvádíme 20 aplikačních dokumentů z naší databáze, která obsahuje celkem 260 dokumentů ke stažení. Pro přístup je nutná registrace.

Nalezení látek obsahujících síru v brokolici pomocí techniky GC-TOFMS

Pegasus® BT vám přináší rychlou informaci o těchto látkách pro porovnání jednotlivých způsobů uchovávání. Značkový software ChromaTOF automaticky analyzuje data pomocí unikátních filtrů vytvořených na základě vlastností píků. Filtry jsou zaměřeny na látky obsahující síru. Analýza pomocí techniky GC-TOFMS vám nabízí mnohem víc ve vašich standardních analýzách.Ref. 203-821-531Více informací…

Ochutnávka „zvláštních a divokých“ vůní fazolí pomocí techniky HS SPME GCMS

Tento aplikační list demonstruje jednoduchost a možnosti přístroje LECO Pegasus BT pro efektivní profilování exotických vůní v komerčně dostupných fazolích. Ref. 203-821-529Více informací…

Metoda EPA 8270 Analýza semivolatilních organických látek přístrojem Pegasus BT GC-TOFMS

Tento aplikační list demonstruje výkon nového Pegasu BT pro potřeby metody EPA 8270 a splňení všech požadavků. Vynikající citlivost, široký lineární rozsah přístroje a možnost krátkých analýz, tedy vice změřených vzorků za stejný časový úsek. Tyto parametry společně s naším jedinečným iontovým zdrojem, který není nutno čistit (StayClean ion Source), jsou zde pro vase potřeby při minimálních provozních nákladech a bez nutnosti odstavovat přístroj. Ref. 203-821-530Více informací…

Novinka Pegasus® BT ! Bleskový screening barbiturátů v lidské moči pomocí GC-TOFMS

Data ukazují, že Pegasus BT bezproblémově deteguje analyty ve vyžadované koncentraci. Vynikající linearita je ukázána na příkladu barbiturátů z močového extraktu. Čas potřebný k analýze je kratší než 9 minut. Ref. 203-821-528Více informací…

Novinka Pegasus® BT ! Metabolomické profilování kukuřice a rýže pomocí Benchtop GC-TOFMS

Délka analýzy pouhých 10 minut, data byla zprocesována a metabolity identifikovány pomocí softvéru ChromaTOF - tedy automatické vyhledávání píků, porovnání spekter s databázemi a porovnání retenčních indexů. Ref. 203-821-526Více informací…

Novinka Pegasus® BT ! Analýza tuků v potravinách pomocí GC-TOFMS

I když stále v této oblasti dominuje standardní FID detekce, naše výsledky naměřené hmotnostním spektrometrem ukazují, co je možné dalšího z takových analýz zjistit. Pegasus BT se hodí i pro takovéto rutinní analýzy, jakou je stanovení tuků v potravinách. Ref. 203-821-525Více informací…

Novinka Pegasus® BT ! Rychlá analýza reziduí pesticidů v potravinách pomocí Benchtop GC-TOFMS

Kombinace vynikající linearity přesahující 4 řády dynamického rozsahu v kombinaci s sub ppb detekčním limitem v reálné matrici (LOD ≤ 0.1 ppb pro 74% pesticidů) ukazuje, jak moc platným pomocníkem Pegasus BT je v analýze reziduí pesticidů. Ref. 203-821-524Více informací…

Novinka Pegasus® BT ! Charakterizace nápojů na bázi ovocných čajů

Pegasus BT vám poskytuje kompletní profil voňavých látek pro každý vzorek v každém měření. Možnost popsání jednotlivých složek nám dává příležitost porovnávat a rozlišovat vzorky na měřené standardní metodikou. Ref. 203-821-523Více informací…

Novinka Pegasus® BT! Boj proti machinacím s palivy: Detekce Accutrace S10 v komerčních vzorcích nafty

LECO Pegasus BT GC-TOFMS bez problémů vyhoví těmto požadavkům. Bez použití jakékoliv další separace či přípravy vzorku, spikované vzorky nafty jsou analyzovány za méně než 15 minut s kvantifikačním rozsahem od 10 po 2500 ppb. Ref. 203-821-522Více informací…

Nový Pegasus® BT! Rychlý screening kontaktních alergenů v parfémech pomocí GC-TOFMS

Byla vyvinuta GC-TOFMS metoda pro separaci a detekci 24 regulovaných kontaktních alergenů v pouhých 5 minutách. Mimo tyto alergeny data obsahují rovněž výborné podklady pro charakterizaci aromatických látek v parfémech díky necílovému přístupu. Ref. 203-821-519Více informací…

Novinka Pegasus® BT! ASTM D5769: Normovaná metodika pro určení vysoké koncentrace aromatických látek v hotovém benzínu

Pegasus BT GC-TOFMS požadavky této metodiky velmi lehce splňuje ve všech požadavcích: citlivost, poměr iontů, lineární kalibrace. Díky tomu dostáváme robustní zařízení pro měření aromátů bez přeplňění iontového zdroje. Ref. 203-821-518Více informací…

Novinka! Kvantifikace kontaktních alergenů v prostředcích každodenní péče pomocí GC a TOFMS v plném hmotnostním rozsahu

Pegasus HT, společně se softwarovou platformou ChromaTOF obsahující algoritmy pro dekonvoluci a automatickou kvantifikaci pomocí kalibrací, ukazuje svoji připravenost hledat a kvantifikovat kontaktní alergeny v kosmetických produktech. Měření probíhá v neomezeném hmotnostním rozsahu a využívá sílu dekonvoluce, díky čemuž jsme schopni popsat i látky schované v matrici. Tedy takové látky, které bychom pravděpodobně při běžném měření neměli šanci detekovat. Ref. 203-821-515Více informací…

Novinka! Detekce špatného korkového špuntu u vína pomocí HS-SPME a GC-TOFMS a kvantifikace oxidačního produktu 2,4,6-trichloroanisolu

Spojení technik HS-SPME a Pegasu HT s dekonvolucí umožňuje měření ultranízkých koncentrací v řádech ppt pro analyt 2,4,6-trichloroanisol v reálných vzorcích vína. Tato látka je zodpovědná za jeho znehodnocení už při velmi nízkých koncentracích. Ref. 203-821-516Více informací…

Novinka! Rozpoznávání kvalitního vína od oxidovaného pomocí technik HS-SPME, GC-TOFMS a GC×GC-TOFMS

Přístroje Pegasus HT a Pegasus 4D byly použity k rozpoznání rozdílnosti vzorků vína, jmenovitě správně uchovávaného a s přístupem kyslíkové atmosféry. Díky zvýšené kapacitě píků a citlivosti umožněné GCxGC uspořádáním, je možné sledovat chemické změny způsobené oxidací, tedy špatným skladováním vína. Ref. 203-821-514Více informací…

Novinka! Kvantitativní analýza GHB ve vlasech pro forenzní účely

Možnosti systému GC-HRT společně s jedinečnými vlastnostmi programu ChromaTOF-HRT, a to především High Resolution Deconvolution (HRD ) a Target Analyte Finding (TAF), dokazují, že jde o plně funkční nástroj pro odhalení a kvantifikování GHB ve vzorcích z vlasů. Stejně tak je možné ve stejných vzorcích nalézt necílově další analyty, například různé kyseliny a jejich deriváty: amino, di-, mastné kyseliny, amidy a monoacylglyceridy.Více informací…

NOVINKA! – Jak moc je komprehenzivní vaše analýza? Molekulární profilování člověka pomocí HR TOF-MS

LECO Pegasus GC-HRT byl použit pro sledování stavu chování (např. drogová závislost) a také pro provedené komprehenzivního molekulárního profilování na vzorku lidské moče po automatické úpravě vzorku.Více informací…

Novinka! – Využití Pegasu GC-HRT 4D pro vylepšenou charakterizaci metabolitů kvasinek

LECO Pegasus GC-HRT 4D a software ChromaTOF-HRT ukazují, že jsou výborným nástrojem pro molekulární profilování kvasinek. Kombinace EI a CI HRT vysokého rozlišení, měřené přesné hmoty umožňuje rychlou identifikaci látek.Více informací…

NOVINKA ! – Chemická analýza polymerních mikročástic v zubní pastě pomocí techniky Termální Desorpce (TD) TD-GCxGC-TOFMS a pyrolýzy (Py) Py-GCxGC-TOFMS

Tento aplikační list je zaměřen na přímou analýzu značkové zubní pasty obsahující polyethylen a určení aditiv či neaktivních ingrediencí pomocí termálních technik spojenými s LECO Peasus 4D přístrojem pro komprehenzivní 2D plynovou chromatografii s TOF hmotnostní detekcí (GCxGC-TOFMS).Více informací…

Necílová a cílová analýza značkového parfému a jeho imitací pomocí techniky GC×GC-HRT

Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (High Resolution Mass spectrometry) přináší možnost určení prvkového složení a díky tomu výrazně roste spolehlivost a jistota identifikace neznámých neznámých látek. Ref: 203-821-500Více informací…

Vylepšené rozpoznávání složek parfémů pomocí technologie GCxGC a HR-TOFMS

Data naměřená pomocí HR TOFMS (vysokorozlišovacím hmotnostním spektrometrem s průletovým analyzátorem) dávají novou dimenzi informací o složkách. Změřené přesné hmoty umožní určit chemické vzorce přítomných látek a díky tomu výrazně napomáhají ke správné identifikaci jednotlivých látek.Více informací…
Zpět