Privacy Statement

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

 

1. ROZSAH

LECO Corporation respektuje vaše soukromí. Zvláštní pozornost pak věnujeme ochraně soukromí na internetu, proto vám zasíláme toto prohlášení o ochraně soukromí, abyste se seznámili s tím, jak nakládáme s informacemi, které od vás po internetu získáváme. Přečtěte si tyto zásady a seznamte se s našimi postupy a zásadami získávání a zpracovávání vašich informací.

Toto prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, jak LECO Corporation a všechny její sesterské společnosti nakládají s osobními údaji, které od vás získávají.

Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká všech typů osobních údajů, které LECO Corporation získává online i offline od:

 • (potenciálních) dodavatelů, zákazníků, smluvních partnerů, klientů a dalších subjektů ve vztahu k LECO Corporation,
 • návštěvníků webové stránky LECO Corporation (www.leco.comwww.leco-europe.com a další stránky s tímto názvem domény),
 • příjemců informací od LECO Corporation,
 • všech ostatních osob, které jsou v kontaktu s LECO Corporation, vyjma jejích zaměstnanců.

 

2. DEFINICE A ZÁSADY

Při zpracovávání osobních údajů LECO Corporation postupuje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Osobní údaje jsou podle GDPR údaje, pomocí nichž lze přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu. Fyzická osoba je v nařízení GDPR označována jako „subjekt údajů“.

Nakládání s osobními údaji je v nařízení GDPR označováno jako „zpracování“. Zpracováním se rozumí všechny způsoby nakládání s osobními údaji, například shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturalizace, ukládání, aktualizace nebo úprava, získávání, vyhledávání, použití, přenos, distribuce, poskytnutí, spojení, kombinování, zakrytí, výmaz a zničení.

Při zpracovávání osobních údajů LECO Corporation vždy dodržuje následující zásady:

 • údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, řádně a transparentně,
 • údaje jsou zpracovávány pouze za účelem, za nímž byly shromážděny (účelové omezení),
 • údaje jsou zpracovávány v co nejmenším množství (minimalizace údajů),
 • údaje jsou zpracovávány správně (přesnost údajů),
 • údaje nebudou uloženy déle, než je nezbytné (omezená doba uložení),
 • údaje jsou zpracovávány při zachování jejich integrity a důvěrnosti.

V souladu s výše uvedenými zásadami LECO Corporation zajišťuje, aby veškerá uživatelská nastavení, programy a služby byly od samotného počátku jejich vývoje navrženy za účelem maximalizace ochrany vašeho soukromí. LECO Corporation soustavně pracuje na zavádění bezpečnostních opatření zlepšujících ochranu soukromí.

S ohledem na poskytování informací a služeb LECO Corporation využívá pravidla „aktivní volby“: informace a služby jsou vám poskytovány, pouze pokud se pro to rozhodnete.

 

3. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

LECO Corporation definuje účely a způsoby zpracování osobních údajů. To znamená, že je LECO Corporation ve smyslu GDPR správcem údajů.

Zpracování osobních údajů vyžaduje právní základ. Vaše osobní údaje smí LECO Corporation zpracovávat v následujících případech:

 • Pokud jste společnosti LECO Corporation dali svolení ke zpracování vašich osobních údajů za jedním či několika konkrétními účely. Takové svolení by mělo být bezplatné, konkrétní, informované a jednoznačné.
 • Pokud je takové zpracování nezbytné pro plnění dohody, jíž jste stranou, nebo za účelem podniknutí opatření na vaši žádost před uzavřením takové dohody.
 • Pokud je zpracování nezbytné za účelem splnění právních povinností LECO Corporation.
 • Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vaší nebo jiné fyzické osoby.
 • Pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je LECO Corporation jakožto správce pověřena.
 • Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu LECO Corporation nebo třetí strany, ledaže by zájmy nebo práva subjektu údajů převážily oprávněné zájmy LECO Corporation nebo třetí strany.

 

4. PROČ POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

LECO Corporation vaše osobní údaje zpracovává za následujícími účely:

 • informování o produktech a službách LECO Corporation,
 • zasílání newsletterů, pokud jste se aktivně přihlásili k jejich odběru,
 • měření používání webové stránky,
 • správa, zabezpečení, přizpůsobení a zlepšování webové stránky a souvisejících technologií,
 • ověření vaší totožnosti,
 • marketingové/komerční účely,
 • nábor a výběr pracovníků.

 

5. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT?

LECO Corporation může zpracovávat následující osobní údaje, a to vždy na právním základě vycházejícím z GDPR:

Osobní údaje, které nám sami poskytnete:

 • kontaktní údaje,
 • informace o vaší totožnosti,
 • údaje uvedené ve vašem životopisu / informace o vašem předchozím zaměstnání.

Osobní údaje získané prostřednictvím komunikačních kanálů, jako jsou webová stránka, newslettery a e-maily:

 • kontaktní údaje,
 • informace o zařízení, ze kterého jste navštívili naši webovou stránku, jako je například IP adresa,
 • informace o vašem pohybu na webové stránce, například:

- jaké údaje / webové stránky jste zobrazili,
- jak jste se pohybovali po webové stránce,
- zda jste otevřeli newsletter nebo e-mail a na které jeho části jste klikli,
- datum a čas vaší návštěvy webové stránky,

 

 • operační systém, který používáte,
 • internetovou adresu webové stránky, ze které jste přišli,
 • informace o zeměpisné poloze,
 • data zaslaná LECO Corporation,
 • data stažená z webové stránky.

Osobní údaje získané z dalších zdrojů:

 • údaje dostupné z veřejných zdrojů, jako je například portál LinkedIn,
 • údaje získané z obchodního rejstříku a katastru nemovitostí,
 • údaje dostupné na veřejných komerčních webových stránkách.

 

6. SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ APLIKACE

LECO Corporation na své webové stránce používá soubory cookie a podobné aplikace. Soubory cookie jsou malé soubory s informacemi uložené ve vašem počítači. LECO Corporation umožňují získat přehled o tom, jak návštěvníci používají její webovou stránku. Tímto způsobem může LECO Corporation přizpůsobit svou webovou stránku na základě preferencí uživatele. Při další návštěvě webové stránky LECO Corporation jsou pak tyto malé soubory s uloženými preferencemi automaticky rozpoznány. Tato stránka využívá také soubory cookie třetích stran, které slouží k ověřování uživatelů a sledování jejich aktivity a preferencí na stránce. Díky těmto informacím můžeme lépe porozumět chování našich návštěvníků a poskytnout jim na této stránce přívětivější uživatelské prostředí.

If you have given your consent, Google Analytics, a web analysis service of Google Ireland Limited („Google“) is used on this website. The use includes the „Universal Analytics“ operating mode. This makes it possible to assign data, sessions and interactions across multiple devices to a pseudonymous user ID and thus analyze a user’s activities across devices. This data protection notice is provided by www.intersoft-consulting.de.

Google Analytics uses „cookies“, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will generally be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. However, if IP anonymisation is activated on this website, your IP address will be shortened by Google in advance within member states of the European Union or in other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. We would like to point out that on this website Google Analytics has been extended to include IP anonymisation in order to guarantee anonymous collection of IP addresses (so-called IP masking). The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not combined with other data from Google. Further information on terms of use and data protection can be found at https://www.google.com/analytics/terms/de.html or at https://policies.google.com/?hl=en.

Purposes of the Processing
On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide the website operator with other services related to website and Internet use.

Legal Basis
The legal basis for the use of Google Analytics is your consent in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Recipients or Categories of Recipients
The recipient of the collected data is Google.

Transfer to Third Countries
Personal data will be transferred to the USA under the EU-US Privacy Shield on the basis of the European Commission’s adequacy decision. You can download the certificate here.

Duration of Data Storage
The data sent by us and linked to cookies, user-identifiers (e.g. User-IDs) or advertising-identifiers are automatically deleted after 14 months. Data whose retention period has been reached is automatically deleted once a month.

Rights of the Persons affected
You can revoke your consent at any time with effect for the future by blocking the storage of cookies by setting your browser software accordingly; however, we would like to point out that in this case you may not be able to use all functionalities of this website to their full extent.

You can also prevent Google from collecting the data generated by the cookie and relating to your use of the website (including your IP address) and from processing this data by Google by downloading and installing the Browser Add-on. Opt-out cookies will prevent future collection of your data when you visit this website. To prevent Universal Analytics from collecting data across different devices, you must opt-out on all systems used. If you click here, the opt-out cookie will be set: Disable Google Analytics

 

7. ZAPOJENÍ TŘETÍCH STRAN

LECO Corporation smí do zpracovávání osobních údajů zapojit třetí strany jednající za LECO Corporation jakožto správce údajů. Těmito třetími stranami mohou být:

 • (státní) organizace,
 • poskytovatelé služeb (včetně orgánů dohlížejících na BOZP),
 • dodavatelé a poskytovatelé, například poskytovatelé IT služeb.

I v situacích stanovených výše nese za zpracování osobních údajů odpovědnost LECO Corporation. LECO Corporation s těmito organizacemi uzavírá dohody o zpracování osobních údajů. LECO Corporation může rovněž zahájit spolupráci se třetími stranami, které budou rovněž jednat jako správci. V takových případech LECO Corporation s těmito třetími stranami uzavře dohodu mezi správci údajů.

LECO Corporation neposkytne ani neprodá údaje třetí straně za účelem použití pro marketingové nebo obchodní účely.

 

8. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

V důsledku mezinárodní povahy LECO Corporation bude s velkou pravděpodobností nezbytné uskutečnit přenos vašich osobních údajů stranám usazeným mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V souladu s články 44–49 GDPR přenese LECO Corporation vaše osobní údaje pouze za podmínky, že bude zaručena náležitá úroveň ochrany vašich osobních údajů. Mimo to smí LECO Corporation vaše osobní údaje přenést, pokud lze uplatnit jednu ze zákonných výjimek (viz článek 49 GDPR), například když je přenos nezbytný pro splnění dohody, kterou jste s LECO Corporation uzavřeli. Pokud máte ohledně přenosu vašich osobních údajů jakékoli otázky, kontaktujte LECO Corporation.

 

9. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte řadu práv, která jsou uvedena níže. Tato práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti adresované LECO Corporation nebo zasláním e-mailu na adresu privacyteam@leco.com. LECO Corporation je před vyřízením vaší žádosti povinna ověřit vaši totožnost.

Není-li níže výslovně uvedeno jinak, LECO Corporation na vaši žádost odpoví co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Vaše žádosti budou zpracovávány elektronicky (odpovědi na ně tudíž budou zasílány e-mailem), ledaže by to nebylo možné nebo byste si výslovně přáli jinak.

LECO Corporation vám nebude za zpracování výše uvedených žádostí účtovat žádné poplatky, ledaže by žádosti přicházely v přílišném počtu, byly zjevně nepodložené, nebo pokud byste při výkonu svého práva na přístup k údajům požadovali jejich další kopie.

 • Zobrazení a/nebo úprava údajů

Kdykoli nás můžete požádat o informace, jaké údaje (a jejich kategorie), které o vás má LECO Corporation k dispozici, jsou předmětem zpracování, pro jaké účely, z jakých zdrojů údaje pocházejí a jak dlouho je budeme uchovávat. Kdykoli nás můžete kontaktovat také za účelem doplnění, opravy nebo smazání vašich údajů. V nepravděpodobném případě, že by o vás LECO Corporation poskytla nesprávné osobní údaje, tuto skutečnost LECO Corporation napraví. V případě změny vašich osobních údajů ze strany LECO Corporation vás o této skutečnosti budeme informovat.

 • Omezení zpracování vašich údajů

Pokud nesouhlasíte s obsahem vašich údajů uložených u LECO Corporation, můžete zaslat žádost o dočasné omezení zpracování vašich údajů.

 • Právo na přenos údajů

Své osobní údaje uložené u LECO Corporation můžete získat na standardně strukturovaném a strojově čitelném formuláři. Po obdržení svých osobních údajů je můžete přenést k libovolné třetí straně.

 • Právo na smazání

Pokud si již dále nepřejete využívat služeb LECO Corporation, můžete nám zaslat žádost o smazání všech vašich osobních údajů. Rovněž můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich údajů. Po přijetí vašeho dopisu nebo e-mailu LECO Corporation okamžitě přestane se zpracováním vašich osobních údajů, ke kterému jste dali souhlas. Odvolání vašeho souhlasu však nebude mít vliv na operace zpracování, které již proběhly.

 

10. OCHRANA

LECO Corporation soustavně uplatňuje strukturální opatření k zajištění optimální ochrany vašich osobních údajů před nezákonným použitím. LECO Corporation přijímá fyzická, administrativní, organizační a technická opatření. Mezi opatření přijatá LECO Corporation patří následující:

 • Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby, jejichž počet je co možná nejnižší.
 • Všichni pracovníci LECO Corporation (bez ohledu na formu jejich pracovního poměru) podepsali dohodu o zachování mlčenlivosti, v níž se zavázali dodržovat naprostou mlčenlivost o veškerých informacích důvěrné povahy včetně osobních údajů.
 • Přenos osobních údajů elektronickou cestou probíhá vždy v šifrované podobě a prostřednictvím zabezpečeného připojení.
 • Webová stránka je zabezpečena protokolem https.
 • Pokud jsou údaje poskytnuty třetím stranám, uzavírá s nimi LECO Corporation dohody o správě a/nebo společné správě údajů.

 

11. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

LECO Corporation osobní údaje neukládá déle, než je pro účely jejich zpracování nezbytné. Některé osobní údaje podléhají zákonným lhůtám jejich uchování. LECO Corporation tyto zákonné lhůty dodržuje.

 

12. NARUŠENÍ ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Pokud máte podezření, že došlo k narušení zabezpečení vašich osobních údajů, na základě něhož může dojít ke ztrátě nebo nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, mohlo dojít k úniku údajů. V takovém případě nás kontaktujte přímo na telefonním čísle: [@] nebo e-mailem: privacyteam@leco.com.

 

13. OTÁZKY / KOMENTÁŘE / STÍŽNOSTI / PODEZŘENÍ NA ÚNIK ÚDAJŮ

Pokud máte ohledně těchto zásad ochrany soukromí a ochrany vašich osobních údajů ze strany LECO Corporation jakékoli otázky, poznámky nebo stížnosti, kontaktujte nás.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

 

LECO CORPORATION
Attn: Privacy Team
3000 Lakeview Avenue
St. Joseph, MI 49085
United States of America
Pokud si nepřejete, aby LECO Corporation používala vaše osobní údaje, můžete poslat stížnost nizozemskému úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů zobrazíte kliknutím sem:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

14. ZMĚNY

LECO Corporation si vyhrazuje právo na změny a úpravy těchto zásad ochrany soukromí. Žádné z ustanovení těchto zásad ochrany soukromí nevytváří jakýkoli závazek LECO Corporation vůči vám nebo dohodu mezi LECO Corporation a vámi jakožto subjektem údajů.

 

15. Oznámení o autorských právech

Tuto webovou stránku vám poskytuje LECO Corporation. Přístup na tuto webovou stránku a používání této webové stránky a služeb dostupných na této webové stránce se řídí následujícími podmínkami. Přístupem na webovou stránku, používáním webové stránky nebo stažením materiálů z webové stránky vyjadřujete bezvýhradní souhlas s níže uvedenými podmínkami. Pečlivě si tyto podmínky přečtěte. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, tuto webovou stránku nepoužívejte.

Autorská práva a ochranné známky
Copyright © 2012 LECO Corporation.

 

16. Všechna práva vyhrazena

LECO Corporation tímto uděluje právo reprodukovat a šířit kopie tohoto díla za následujících podmínek:

Informace na této webové stránce jsou neustále aktualizovány. Uživatelé nesou s ohledem na prováděné změny odpovědnost za pravidelnou kontrolu aktuálnosti stránky. Publikace je určena pouze pro informativní účely a není dovoleno ji prodávat ani šířit za účelem obchodního zisku. Výše uvedené oznámení o autorských právech musí být součástí každé kopie publikace nebo její části. LECO Corporation vyjma výše uvedeného neuděluje žádné další straně jakékoli právo nebo licenci v souvislosti s jakýmkoli autorským právem, patentem nebo ochrannou známkou LECO Corporation.

Informace obsažené v této publikaci jsou poskytnuty bezplatně. Jelikož jsou podmínky použití mimo naši kontrolu, neposkytuje LECO Corporation jakoukoli výslovnou ani předpokládanou záruku a nepřijímá žádnou odpovědnost ve vztahu k použití těchto informací.

 

17. Odmítnutí odpovědnosti

INFORMACE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A PRÁVNÍ ČISTOTY. ZA CHYBY, OMYLY NEBO TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NENESE LECO CORPORATION ODPOVĚDNOST.

Ustanovení těchto zásad ochrany soukromí a veškeré spory z nich vyplývající se řídí nizozemským právem.

* * *

Zpět